Invacare Policy Bescherming Persoonsgegevens & Cookies

INVACARE BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

INVACARE COOKIES BELEID

I.          Invacare EU, Zwitserland en UK Beleid Bescherming Persoonsgegevens
A.        Terminologie
B.         Verwerkingsverantwoordelijke
C.         Doel
D.        Strekking
E.         Categorieën van verwerkte gegevens, wettelijke grondslag en doel van dataverwerking
E.1 ... Details van de dataverwerkingsactiviteiten
E.2 ... Wettelijke grondslag van de dataverwerkingsactiviteiten
F.         Toegestane belangen
G.        Ontvangers van de data en data uitwisseling naar een Derde Land
G.1.... Intra Group
G.2 ... Derden
H.        Internationale gegevens uitwisseling
H.1 ... Intra-Group
H.2 ... Derden
I.          Uw rechten
I.1..... Inzake
I.2..... Rectificatie
I.3..... Gegevenswissing
I.4 .... Bezwaar
I.5 .... Restrictie
I.6..... Dataportabiliteit
I.7 .... Weigering tot geven en terugtrekken van toestemming
I.8..... Separate Controllers
J.          Contact gegevens van de Privacy Lead (PL) en recht tot indienen van een klacht
II.         Invacare EU Cookies Beleid
A.        Wat zijn cookies
B.         Gebruik van cookies of soortgelijke technologie op onze site
B.1 ... Cookies
C.         Hoe cookies of soortgelijke technologie te controleren
 
 

I. INVACARE EU, Zwitserland en UK BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ingangsdatum: 25 mei 2018        Laatste update: 1 december 2023

A. Terminologie

De volgende termen worden in dit Beleid gebruikt en worden hier ter verduidelijking uitgelegd:
Verwerkingsverantwoordelijke of “controller” is de natuurlijke of wettelijke persoon, publieke autoriteit, agentschap of ieder ander lichaam dat alleen of samen met anderen de doeleinden en manier van verwerking van persoonlijke gegevens vaststelt; waar de doeleinden en manier van verwerking zijn vastgesteld door landelijke of EU regelgeving, kan de controller of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden vastgesteld door de landelijke of EU wet;
De verwerker of “processor” is de natuurlijke of wettelijke persoon, publieke autoriteit, agentschap of ieder ander lichaam die persoonlijke gegevens verwerkt namens de gegevens controller;
Betrokkene of “data subject” is een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon; een identificeerbaar persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door een identificatienummer of door één of meerdere factoren gerelateerd aan zijn lichamelijke, mentale, economische, culturele of sociale identiteit;
FADP is de Zwitserse federale wet op de gegevensbescherming (FADP);
GDPR” ofwel “AVG” is de regelgeving (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Council van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen als het gaat om het verwerken van persoonlijke gegevens en over het vrije verkeer van zulke data (General Data Protection Regulation / Algemene Verordening Gegevensbescherming );
“persoonsgegevens” zijn alle gegevens met betrekking tot een betrokkene zoals gedefinieerd door de AVG, de Britse AVG of de FADP, indien van toepassing;
Britse GDPR” betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, zoals aangevuld en gewijzigd door de Britse Data Protection Act 2018;
“bijzondere categorieën van persoonsgegevens” zijn persoonlijke gegevens die raciale of etnische achtergrond, politieke meningen, godsdienstige of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische data, biometrische data voor het uniek identificeren van een natuurlijk persoon, gezondheidsgegevens of informatie over iemands sexleven of sexuele voorkeur onthullen. 

B. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze website (de “Site”) wordt beheerd door Invacare International GmbH, geregistreerd op Neuhofweg 51, 4147 Aesch, Zwitserland, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Basel-Landschaft onder nummer CHE-550.1.029.471-6; en door Invacare Limited UK, met statutaire zetel in Unit 4 Pencoed Technology Park, Bridgend CF35 5AQ Verenigd Koninkrijk, geregistreerd bij de Registry of Commerce and Companies van Cardiff onder nummer 5178693, beiden opererend in hun hoedanigheid van afzonderlijke gegevensbeheerders onder toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (hierna te noemen de “Controller”, “ons”, “wij” of “onze”). U kunt contact opnemen met Invacare International GmbH of Invacare Limited UK via de telefoonnummers en het contactformulier in de voettekst van de site.

C. Doel

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Daarom hebben wij dit privacybeleid voor de EU, Zwitserland en de UK (het“Beleid”) opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, onthullen, uitwisselen, opslaan en op andere manieren verwerken.
Dit Beleid is van toepassing op het verwerken van persoonlijke gegevens van site bezoekers uit de EU of, indien van toepassing, de EU, de lidstaat, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

D. Strekking

Dit Beleid beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verwerken via de Site, die is ontworpen voor gebruik in de Europese Unie (“EU”), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (“VK”). Als u in de EU, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk woont, zijn de toepasselijke privacywetten en -regels van uw woonland van toepassing. Als er op grond van dit Beleid rechten aan u worden verleend die in strijd zijn met of niet bestaan onder de toepasselijke privacywetten en -regelgeving, dan prevaleren de toepasselijke privacywetten en -regelgeving. Wanneer u ervoor kiest op onze andere websites te gaan, die ontworpen zijn voor gebruik in andere regio’s van de wereld (bijvoorbeeld onze Noord-Amerikaanse www.invacare.com), is het Beleid bescherming persoonsgegevens van die websites van toepassing. Wij raden u aan de website te bezoeken die bedoeld is voor gebruik in uw land.

E. Categorieën van verwerkte gegevens, wettelijke grondslag en doel van dataverwerking

 E.1  Details van de dataverwerkingsactiviteiten

Afhankelijk van de services die op de Site worden aangeboden en door u worden gebruikt, met uw keuzes en de configuratie (aangaande cookies of andere tracking technologie) van uw computer of ander apparaat waarmee u deze Site bezoekt, verwerkt de Controller de volgende persoonlijke gegevens van u (uw “Data”):

Verwerkingsdoel Categorieën gegevens Wettelijke basis van het verwerken krachtens Art. 6 en 9 van de AVG, en Britse AVG, en rechtvaardiging van de verwerking overeenkomstig Art. 31 van het FADP, indien van toepassing Data bewaarperiode
Om uw vragen te beantwoorden die u stelt via het contactformulier, via email of telefonisch Contact gegevens (voornaam, achternaam, land, email), aanvraagtype, correspondentie Legitieme belangen om uw vragen te beantwoorden, uw documentatie aanvragen op te volgen, u adequate ondersteuning te bieden of om door u gevraagde informatie over onze producten te geven   Voor de tijd die nodig is om uw vraag te beantwoorden, echter, in ieder geval niet langer dan 1 maand nadat het antwoord gegeven is.
Om u te registreren voor een training voor professionals via het trainingsformulier op de Site Contact gegevens , datum en inhoud van de training
 
 
Gezondheidsgerelateerde informatie (bijv. dieetwensen voor de catering)
Uw toestemming en, waar nodig, uw expliciete toestemming Twee (2) jaar vanaf de datum van inschrijving of vanaf het laatste contactmoment met ons
 
Gezondheidsgerelateerde gegevens zullen worden gewist na de training, maar in ieder geval binnen een (1) maand na de trainingsdatum
Om u in te schrijven voor Invacare marketing communicatie middels het inschrijfformulier of het aanvinken van de opt-in box in alle formulieren op de site Contact gegevens, marketing voorkeuren en correspondentie Uw toestemming Twee (2) jaar vanaf de dag dat de gegevens zijn verzameld of vanaf uw laatste contact met ons
Om een account aan te maken in Customer Self Service Access (d.w.z., de Invacare Professional area) om toegang te krijgen tot professionele content Inloggegevens en contact gegevens Uitvoering van contract Twee (2) jaar vanaf de dag dat de gegevens zijn verzameld of vanaf uw laatste contact met ons
 
Om veilig de Customer Self Service Access website te gebruiken Inloggegevens en stamp connection Legitieme belangen Twee (2) jaar vanaf de dag dat de gegevens zijn verzameld of vanaf uw laatste contact met ons
 
Statistische doeleinden en analytische services Connectie log Legitieme belangen om een veilige en goed werkende Site te bewerkstelligen alsook service verbetering Twee (2) jaar vanaf de dag dat de gegevens zijn verzameld of vanaf uw laatste contact met ons
 
Om de Site te bezoeken in de taal van uw voorkeur IP adres en taalvoorkeur Legitieme belangen om de Site aan te passen al naar gelang uw voorkeurstaal Twee (2) jaar vanaf de dag dat de gegevens zijn verzameld of vanaf uw laatste contact met ons
 

 
Voor informatie over cookies en andere tracking technologie die op deze Site gebruikt wordt, verwijzen wij u naar ons Invacare EU Cookies Beleid.
Gegevens die onmisbaar zijn (zoals contact gegevens in het contactformulier) voor de Controller om de doeleinden, zoals hierboven beschreven, te halen, worden aangegeven met een sterretje op de plek waar erom gevraagd wordt op de verschillende pagina’s op de Site. Wanneer u deze gegevens niet invult, zijn wij mogelijk niet in staat uw vraag te behandelen en/of u de service te bieden die u wenst. Andere gegevens zijn puur optioneel en u kunt besluiten deze wel of niet in te vullen, maar het helpt ons om u beter te leren kennen en onze communicatie en services te verbeteren.

E.2 Wettelijke grondslag van de dataverwerkingsactiviteiten

Naar GDPR en UK GDPR Artikel 6 (1), moet iedere vorm van gegevensverwerking een wettelijke basis hebben.
De verwerkingsactiviteiten van uw gegevens hebben één van de volgende wettelijke bases:

 • verwerking is nodig om de uitvoering van een contract waaraan het gegevens onderwerp (d.w.z., de Site bezoeker) deel neemt of om stappen te ondernemen bij de aanvraag voor gegevens voordat een contract wordt aangegaan;
 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de controller moet voldoen;
 • verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van het gegevens onderwerp of een ander natuurlijk persoon te beschermen;
 • verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de toegestane belangen van de Controller of van een derde, zoals aangegeven in de doeleind sectie (bijvoorbeeld, om fraude te voorkomen, voor informatie veiligheid of administratieve doeleinden of om aangifte te doen). Wij zullen uw gegevens nooit verwerken wanneer uw belangen zwaarder wegen dan deze belangen of  wanneer dit uw fundamentele rechten en vrijheden aantast;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een opdracht van openbaar belang of die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is toevertrouwd; en
 • het gegevens onderwerp moet toestemming geven voor het verwerken van zijn of haar gegevens voor een of meerdere doeleinden. 

Aanvullend op bovenstaande, wanneer persoonlijke gegevens uit de speciale categorie worden verwerkt, baseren wij de verwerking hiervan op een van de volgende wettelijke gronden, zoals vermeld in Artikel 9 van de GDPR:

 • Het gegevens onderwerp heeft expliciete toestemming gegeven voor het verwerken van zijn of haar gegevens voor een of meer specifieke doeleinden; of
 • De verwerking is nodig voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims.

Volgens artikel 31 van het FADP moeten verwerkingsactiviteiten gerechtvaardigd zijn. De verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw Gegevens hebben een van de volgende rechtvaardigingen: uw toestemming, een hoger privé- of openbaar belang of, volgens de wet, onze zwaardere belangen als verwerkingsverantwoordelijke, waaronder:

 • verwerking die rechtstreeks verband houdt met het sluiten of uitvoeren van een contract met u;
 • verwerking voor concurrentiedoeleinden die niet aan derden wordt bekendgemaakt, behalve aan andere bedrijven en afdelingen van de Invacare-groep (zoals Marketing, IT en Verkoop);
 • verwerking gericht op het controleren van uw kredietwaardigheid, op voorwaarde dat bij de verwerking geen sprake is van gevoelige of risicovolle persoonlijke profilering, dat de gegevens uitsluitend aan een derde worden doorgegeven voor de uitvoering van een contract met de betrokkene, dat de gegevens niet teruggaan ouder dan tien jaar en betrokkene meerderjarig is;
 • verwerking op professionele basis uitsluitend voor publicatie in een bewerkte sectie van een periodiek gepubliceerd medium of de Gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt als een persoonlijk werkinstrument zonder publicatie;
 • verwerking die niet specifiek voor u is voor onderzoeks-, plannings- en statistische doeleinden, op voorwaarde dat: de Gegevens worden geanonimiseerd zodra het doel van de verwerking dit toelaat of wij redelijke maatregelen nemen om uw identificatie te voorkomen; als anonimisering onmogelijk is of onevenredige inspanningen vergt, eventuele gevoelige gegevens op zodanige wijze aan derden worden doorgegeven dat u niet wordt geïdentificeerd en, indien dit niet mogelijk is, dat wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat derden de gegevens uitsluitend voor niet-persoonlijke doeleinden verwerken en dat de resultaten zodanig worden gepubliceerd dat u niet wordt geïdentificeerd ;
 • verwerking van uw Gegevens als u een persoon van openbaar belang bent, en de verwerking verband houdt met uw publieke activiteiten.

F. Toegestane belangen

Als bedrijf dat innovatieve thuis- en langdurige zorgmiddelen maakt en verspreid, die bijdragen aan herstel en een actieve levensstijl, moeten wij soms uw gegevens verwerken ten behoeve van onze toegestane zakenbelangen, bijvoorbeeld voor het voorkomen van fraude, informatie veiligheid, administratieve doeleinden of het rapporteren van mogelijke misdaden. De grond van onze toegestane belangen is beschreven in sectie E.1. Wij zullen uw gegevens niet verwerken wanneer uw belangen zwaarder wegen dan deze belangen of  wanneer dit uw fundamentele rechten en vrijheden aantast.

G. Ontvangers van de data en data uitwisseling naar een Derde Land   

Uw gegevens worden verwerkt door de Controller. Uw gegevens worden Intra-Group gedeeld of toegankelijk gemaakt voor onze service aanbieders die ons ondersteunen als het gaat om onze gegevensverwerking alsook andere ontvangers voor de doeleinden die uiteengezet zijn in sectie E.1, en hieronder nader worden gespecificeerd.

G.1 Intra Group

Wij delen uw gegevens ook met andere bedrijven en afdelingen van de Invacare groep (zoals Marketing, IT en Sales), voor alle doeleinden zoals gespecificeerd in sectie E.1. Een lijst met Invacare groep bedrijven is te vinden op http://www.invacare.com/cgi-bin/imhqprd/global.jsp.

G.2 Derden
Ontvanger Categorie
gegevens
Doel van de gegevensverwerking
Service providers op het gebied van informatie technologie die Site hosting services bieden; 
Service providers op het gebied van marketing ontwikkelings services
Contact gegevens Zie verwerkingsdoeleinden in sectie E.1
Service providers op het gebied van informatie technologie die Site hosting services bieden; 
Subcontractors op het gebied van marketing ontwikkelings services
IP adres Om de microsites van Invacare in de taal van uw voorkeur te bezoeken
Service providers op het gebied van informatie technologie die Site hosting services bieden; 
Service providers op het gebied van marketing ontwikkelings services
Connectie log Zie verwerkingsdoeleinden in sectie E.1

 

 
De Controller deelt uw gegevens ook met derden als dit wettelijk vereist is, door een wettelijke eis of een uitspraak van de rechter, of als deze onthulling nodig is om de vitale belangen van het gegevens onderwerp of een ander natuurlijk persoon te beschermen of voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims, zowel bij strafrechterlijke vervolging als bij administratieve vervolging buiten de rechtzaal.
 

H. Internationale gegevens uitwisseling

Door het globale karakter van ons bedrijf, zijn sommige ontvangers van uw gegevens gevestigd in het buitenland, inclusief derde landen buiten de Europese Economische Unie (“EER”) die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hanteren. U kunt de lijst met derde landen die officieel zijn erkend door de Europese Commissie met een adequaat niveau van gegevensbescherming hier vinden. Ook Zwitserland is hier onderdeel van.

H.1 Intra-Group

Internationale Intra-group gegevens uitwisseling vindt plaats met landen waar Invacare kantoren heeft, inclusief Zwitserland en de VS. Uitwisseling met Zwitserland is gebaseerd op de “European Commission’s adequacy finding (zie hier)”. Het uitwisselen van uw gegevens buiten de EER naar de Verenigde Staten (US) vindt plaats op basis van Invacare’s EU-U.S. Kader voor gegevensprivacy (EU-VS DPF) en het Zwitsers-VS-verdrag. Kader voor gegevensprivacy (Zwitsers-Amerikaanse DPF). Voor meer informatie over het EU-VS-verdrag DPF, Zwitsers-VS. DPF en de Britse uitbreiding naar de EU-VS. DPF, en om onze certificeringen te bekijken, kunt u hier terecht.

H.2 Derden

Sommige derden met wie wij gegevens uitwisselen, liggen buiten de EER.

Uitwisseling naar derden die in derde landen buiten de EER liggen, gebeurt met een gegevens uitwisseling mechanisme dat geaccepteerd wordt door de wetten met betrekking tot gegevensbescherming, zoals de EU-VS-wetgeving. DPF, de Zwitsers-Amerikaanse DPF en de Britse uitbreiding naar de EU-VS. DPF, voor overdrachten aan zelfgecertificeerde Amerikaanse organisaties (zie hier), de EU-standaardcontractbepalingen (zie hier), bindende bedrijfsregels (zie hier), goedgekeurde gedragscodes en certificeringen of in uitzonderlijke omstandigheden op basis van toegestane wettelijke afwijkingen.
Neemt u contact op met EUprivacy@invacare.com wanneer u meer informatie wilt of, indien beschikbaar, een kopie wilt van het relevante gegevens uitwisseling mechanisme.

I. Uw rechten

In lijn met de van toepassing zijnde wetten over gegevensbescherming, heeft u de volgende rechten in relatie met uw persoonlijke gegevens:

I.1 Inzake

U heeft het recht op inzake, d.w.z.: het recht om van de Controller bevestiging te krijgen als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, toegang tot uw persoonlijke gegevens en de relevante informatie over die verwerking in lijn met de van toepassing zijnde wetten over gegevensbescherming. U heeft ook het recht om van de Controller een kopie van de verwerkte persoonlijke gegevens op te vragen.

I.2 Rectificatie

U heeft het recht op rectificatie, d.w.z.: het recht op directe rectificatie door de Controller van inaccurate persoonlijke gegevens over u en op het aanvullen van incomplete gegevens.

I.3 Gegevenswissing

U heeft het recht op gegevenswissing van uw persoonlijke gegevens, zoals beheerd door de Controller: dit betekent dat de Controller uw gegevens direct moet wissen indien u dat wenst wanneer een van onderstaande redenen van toepassing is:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
 • U heeft uw toestemming ingetrokken waarop de gegevensverwerking gebaseerd was en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de gegevensverwerking en er zijn geen zwaardere belangen of dwingende redenen voor de verwerking;
 • De persoonlijke gegevens zijn niet wettelijk verwerkt;
 • De persoonlijke gegevens zullen worden gewist om aan de wettelijke verplichting binnen de EU of EU lidstaat te voldoen.
I.4 Bezwaar

U heeft het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van uw specifieke situatie.
 
U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden.  
 

I.5 Restrictie

 U kunt de Controller om restrictive van verwerking vragen als:

 • U de accuratesse van uw persoonlijke gegevens betwist;
 • De Controller uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van het verwerken, maar u deze nodig heeft voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims;
 • U bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op publieke of wettelijke belangen – voor een periode moeten wij uw aanvraag bevestigen.
I.6 Dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens over u, die u hebt verstrekt aan de Controller, te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare format. En u heeft het recht deze gegevens naar een andere Controller te sturen zonder hinder van de eerste Controller.
 

I.7 Weigering tot geven en terugtrekken van toestemming

Het staat u vrij om geen toestemming te geven en u kunt uw toestemming voor de verwerking altijd terugtrekken zonder negatieve gevolgen. De wettige grond van de verwerking voor het tijdstip van terugtrekken van uw toestemming wordt hierdoor niet aangetast.
 

I.8 Separate Controllers

De Controller entiteiten opereren als separate Controllers zodat u uw rechten kunt uitoefenen, zoals vermeld in dit Beleid, bij ieder van hen. De Controller entiteiten die als separate Controllers werken zijn een overeenkomst aangegaan over hun rol en relaties. Neem contact op met  EUprivacy@invacare.com wanneer u meer wilt weten over dit contract.
 

J. Contact gegevens van de Privacy Lead (PL) en recht tot indienen van een klacht

U kunt uw rechten, zoals beschreven in sectie I hierboven, altijd uitoefenen door contact op te nemen met:

Invacare International GmbH
Ter attentie van: Privacy Lead
Neuhofweg 51
4147 Aesch

Zwitserland

Of:
Invacare N.V.
Autobaan 2
8210 Loppem
België

Email address: EUprivacy@invacare.com

Mocht u vragen hebben over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de Controller, dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens.
U kunt een klacht ook indienen bij de gezaghebbende autoriteit, in het bijzonder in het land waar u woont, werkt of de locatie waar het probleem is ontstaan, over de manier waarop de Controller uw gegevens verzamelt en verwerkt.

II. INVACARE EU COOKIES BELEID

Ingangsdatum: 25 mei 2018        Laatste update: 1 december 2023
Deze website (de “Site”) wordt beheerd door Invacare International GmbH, geregistreerd op Neuhofweg 51, 4147 Aesch, Zwitserland. Telefoon- en contactformulier vindt u onderaan de Site, geregistreerd bij het Register van Handel en Bedrijven van Basel-Landschaft onder nummer CHE-550.1.029.471-6 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke”, “ons”, “wij” of “onze”).

A. Wat zijn cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website bewaart op uw computer of mobiele apparaat wanneer u de Site bezoekt. Het zorgt ervoor dat de website uw acties en voorkeuren onthoudt (zoals login, taal, font en andere beeldvoorkeuren) voor een bepaalde tijd, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert op de site of van de ene naar de andere pagina browst.

B. Gebruik van cookies of soortgelijke technologie op onze site

Wij gebruiken cookies of soortgelijke technologieën om u informatie te geven die is toegespitst op uw interesses en gebaseerd is op uw gebruik, om bezoekstatistieken te krijgen, om onze Site te beheren en om de gebruikerservaring te optimaliseren.

B.1 Cookies

De cookies die wij voor de Site gebruiken zijn:

Essentiële cookies of strikt noodzakelijke cookies (first party cookies):
Onze Site gebruikt cookies om uw bezoek te vergemakkelijken. Deze cookies zijn essentieel voor het gebruiken van de Site, om uw voorkeuren te onthouden en om de bezoeken uit te balanceren op onze Site servers. Deze cookies zijn geldig voor de sessietijd of voor maximaal dertien (13) maanden.

Niet-essentiële cookies (cookies van derden):
Analytische cookies
Wij gebruiken ook cookies om ons te helpen met statistische doeleinden en analyses, zoals het aantal Site bezoeken, als een teller. Wij linken de informatie in onze cookies niet met persoonlijke gegevens die u invult op onze Site. 
Deze cookies zijn vooral cookies van derden, zij worden niet door ons bewaard. Wij raden u daarom aan de websites van deze derden te lezen om meer te weten te komen over de opgeslagen cookies en hoe hiermee wordt omgegaan. 

Sharing cookies (social links)
Onze Site bevat ook links naar sociale media sites. Wanneer u deze gedeelde buttons gebruikt, kan er een cookie van een derde of andere technologie worden geinstalleerd.
Leest u de privacy policies van deze sociale media sites om er zeker van te zijn dat u uw rechten kent en weet waar uw browse gegevens voor gebruikt worden, vooral als het gaat om advertenties.

C. Hoe cookies of soortgelijke technologie te controleren

U kunt cookies, zoals u wenst terugtrekken, controleren, wissen of afwijzen – kijk voor details op aboutcookies.org. Hoewel de meeste browsers zo zijn opgezet dat ze cookies accepteren, kunt u alle cookies die al op uw computer staan wissen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat ze niet meer automatisch worden geplaatst en u een melding ontvangt wanneer er een cookie binnenkomt. Wanneer u dit doet, zult u wellicht sommige gegevens telkens opnieuw moeten invoeren wanneer u onze Site bezoekt. Het is belangrijk om te melden dat u misschien niet alle mogelijkheden van onze Site kunt gebruiken wanneer u hiervoor kiest.
Onderstaand vind u websites van derden om cookies terug te trekken, te controleren, te wissen of af te wijzen:
X: help.twitter.com/en/safety-and-security#ads-and-data-privacy
Facebook: facebook.com/policies/cookies
YouTube: policies.google.com/privacy?hl=en
Pinterest: help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data
Google Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en